Thursday, March 11, 1999

Ширээ нуур: Алтан ураг


Ширээ нуурын захад
Ширэнгэ юундаа ургаа вэ хө
Сэрвүүн багын чамтайгаа
Сэтгэл юундаа дасаа вэ до хө

Ганзай нуурын захад
Галуу нь юундаа эргээ вэ до хө
Газрын холын чамтайгаа
Сэтгэл юундаа дасаа вэ до хө