Thursday, March 11, 1999

Тосонгийн орой: Надмид


Тосонгийн оройгоор тоосроод байна

Тогтож суухыг байлаа

Мандалын оройгоор манараал байна

Манай нутаг санагдаад байна

Сэрвэнгийн оройгоор сэвэлзээд байна

Сэтгэл санаа үймэрээд байна

Өндөрийн өврөөр өрвөлзөөд байна

Өөрийн санаа үймэрээд байна